Cùng con tỏa sáng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cùng con tỏa sáng
  • Mã ISBN: 978-604-68-6382-3
  • Tác giả: Phạm Tuyết Hường
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết: Phạm Tuyết Hường:307 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, TP.HCM
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Cùng con tỏa sáng

Về tác giả: Phạm Tuyết Hường

Tìm mua sách nếu có bán: