Cuộc đấu tranh của Việt Nam chống bao vây, cấm vận, cô lập từ cuối thập niên 1970 đến giữa thập niên 1990 ( Sách chuyên khảo )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Cuộc đấu tranh của Việt Nam chống bao vây, cấm vận, cô lập từ cuối thập niên 1970 đến giữa thập niên 1990 ( Sách chuyên khảo )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5234-0
  • Tác giả: Học viện Ngoại giao – PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Võ Văn Bé; Phạm Ngọc Khang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: nhà in sự thật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Cuộc đấu tranh của Việt Nam chống bao vây, cấm vận, cô lập từ cuối thập niên 1970 đến giữa thập niên 1990 ( Sách chuyên khảo )

Về tác giả: Học viện Ngoại giao – PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng

Tìm mua sách nếu có bán: