Đa dạng thực vật bậc cao Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đa dạng thực vật bậc cao Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt
  • Mã ISBN: 978-604-964-441-2
  • Tác giả: Hoàng Xuân Trường (đồng chủ biên), Nguyễn Anh Dũng, Trần Quốc Thành
  • Nhà xuất bản: Nghệ An
  • Biên tập viên: Phạm Ngọc Chi
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH in Hòa Nhơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Đa dạng thực vật bậc cao Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Về tác giả: Hoàng Xuân Trường (đồng chủ biên), Nguyễn Anh Dũng, Trần Quốc Thành

Tìm mua sách nếu có bán: