Đặc điểm cấu trúc kiến tạo khu vực nước sâu tây và tây nam trũng sâu Biển Đông

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đặc điểm cấu trúc kiến tạo khu vực nước sâu tây và tây nam trũng sâu Biển Đông
  • Mã ISBN: 978-604-913-940-6
  • Tác giả: Nguyễn Bá Đại (cb), Nguyễn Kim Dũng, Nguyễn Quang Minh, Phạm Hồng Cường, Trần Trọng Lập, Trần Tuấn Dũng, Trần Tuấn Dương
  • Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  • Biên tập viên: Lê Phi Loan; Nguyễn Thị Chiên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP khoa học và công nghệ Hoàng Quốc Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Đặc điểm cấu trúc kiến tạo khu vực nước sâu tây và tây nam trũng sâu Biển Đông

Về tác giả: Nguyễn Bá Đại (cb), Nguyễn Kim Dũng, Nguyễn Quang Minh, Phạm Hồng Cường, Trần Trọng Lập, Trần Tuấn Dũng, Trần Tuấn Dương

Tìm mua sách nếu có bán: