Đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người Việt (sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người Việt (sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-9964-81-7
  • Tác giả: Vũ Thị Tuyết
  • Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
  • Biên tập viên: Quế Thị Mai Hương
  • Đối tác liên kết: Vũ Thị Tuyết
  • Nơi in: CTCP in và TM Ngọc hưng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/06/2020

Thông tin về sách: Đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người Việt (sách chuyên khảo)

Về tác giả: Vũ Thị Tuyết

Tìm mua sách nếu có bán: