Đắc nhân tâm How to Win Friends & Influence People The New York Times Bestseller New Edition #1 INTERNATIONAL BEST SELLER

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đắc nhân tâm How to Win Friends & Influence People The New York Times Bestseller New Edition #1 INTERNATIONAL BEST SELLER
  • Mã ISBN: 978-604-88-8938-8
  • Tác giả: DALE CARNEGIE ( Tác giả)
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng
  • Nơi in: DNTN in Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/03/2020

Thông tin về sách: Đắc nhân tâm How to Win Friends & Influence People The New York Times Bestseller New Edition #1 INTERNATIONAL BEST SELLER

Về tác giả: DALE CARNEGIE ( Tác giả)

Tìm mua sách nếu có bán: