Đắc nhân tâm nơi công sở

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đắc nhân tâm nơi công sở
  • Mã ISBN: 978-604-9885-83-9
  • Tác giả: Hiromi Yamasaki
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Đồng Thị Thu Thủy
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà
  • Nơi in: Cty CP in Bản Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Đắc nhân tâm nơi công sở

Về tác giả: Hiromi Yamasaki

Tìm mua sách nếu có bán: