Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực từ năm 2000 đến năm 2015 (sách chuyên khảo).

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực từ năm 2000 đến năm 2015 (sách chuyên khảo).
  • Mã ISBN: 978-604-962-505-3
  • Tác giả: TS Trương Thị Hồng Nga
  • Nhà xuất bản: Lý luận Chính trị
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thao
  • Đối tác liên kết: TS Trương Thị Hồng Nga, Trường Đại học Xây dựng miền Tây
  • Nơi in: Cty Đông Bắc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/07/2020

Thông tin về sách: Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực từ năm 2000 đến năm 2015 (sách chuyên khảo).

Về tác giả: TS Trương Thị Hồng Nga

Tìm mua sách nếu có bán: