Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay
  • Mã ISBN: 978-604-962-416-2
  • Tác giả: TS Đăng Văn Tin – PGS, TS Trần Khắc Việt
  • Nhà xuất bản: Lý luận Chính trị
  • Biên tập viên: Phạm Thị Đào Trâm
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty In&TM Đông Bắc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay

Về tác giả: TS Đăng Văn Tin – PGS, TS Trần Khắc Việt

Tìm mua sách nếu có bán: