Đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông
  • Mã ISBN: 978-604-76-1797-5
  • Tác giả: GS.TS.Phạm Duy Hữu (chủ biên), TS.Nguyễn Thanh Sang, TS.Phạm Duy Anh
  • Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  • Biên tập viên: Thân Ngọc Anh
  • Đối tác liên kết: XBP đặt hàng 2019
  • Nơi in: Cty In Giao thông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/01/2020

Thông tin về sách: Đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông

Về tác giả: GS.TS.Phạm Duy Hữu (chủ biên), TS.Nguyễn Thanh Sang, TS.Phạm Duy Anh

Tìm mua sách nếu có bán: