Danh mục chương trình đào tạo Đại học 2019 Khoa chăn nuôi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Danh mục chương trình đào tạo Đại học 2019 Khoa chăn nuôi
  • Mã ISBN: 978-604-924-422-3
  • Tác giả: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Học viện Nông nghiệp
  • Biên tập viên: Lưu Văn Huy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Ánh Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Danh mục chương trình đào tạo Đại học 2019 Khoa chăn nuôi

Về tác giả: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: