Danh tác Việt Nam -Chí Phèo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Danh tác Việt Nam -Chí Phèo
  • Mã ISBN: 978-604-9924-70-5
  • Tác giả: Nam Cao
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá và truyền thông Trí Việt, 28 ngõ 79 phố Thái Thịnh, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in Thiên Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Danh tác Việt Nam -Chí Phèo

Về tác giả: Nam Cao

Tìm mua sách nếu có bán: