Đạo đức 1 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đạo đức 1 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19553-1
  • Tác giả: Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang, Phạm Quỳnh (Chủ biên), Trần Thị Thùy Dung
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Thu Huyền; Nguyễn Thị Minh Nguyệt
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: in Công đoàn VN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/02/2020

Thông tin về sách: Đạo đức 1 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)

Về tác giả: Nguyễn Hà My, Nguyễn Huyền Trang, Phạm Quỳnh (Chủ biên), Trần Thị Thùy Dung

Tìm mua sách nếu có bán: