DẠY CON TÀI CHÍNH – TEACH CHILDREN HOW TO MANAGE MONEY – Tập 3 – Tâm sự với người lớn những chuyện con đang gặp phải (Tell adults about your troubles) – Chia sẻ với bạn khó khăn hơn (Share with your disadvantaged friends)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: DẠY CON TÀI CHÍNH – TEACH CHILDREN HOW TO MANAGE MONEY – Tập 3 – Tâm sự với người lớn những chuyện con đang gặp phải (Tell adults about your troubles) – Chia sẻ với bạn khó khăn hơn (Share with your disadvantaged friends)
  • Mã ISBN: 978-604-58-5548-5
  • Tác giả: Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) – Ngô Thị Thanh Tiên
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Liên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/07/2020

Thông tin về sách: DẠY CON TÀI CHÍNH – TEACH CHILDREN HOW TO MANAGE MONEY – Tập 3 – Tâm sự với người lớn những chuyện con đang gặp phải (Tell adults about your troubles) – Chia sẻ với bạn khó khăn hơn (Share with your disadvantaged friends)

Về tác giả: Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ Tâm lý học) – Ngô Thị Thanh Tiên

Tìm mua sách nếu có bán: