Để thành nhà văn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Để thành nhà văn
  • Mã ISBN: 978-604-1-13440-9
  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Phạm Đỗ Phương Chi
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Gia Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/02/2020

Thông tin về sách: Để thành nhà văn

Về tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Tìm mua sách nếu có bán: