Developing literary analysis with systemic functional Grammar: A Hallidayan approach to Olga Masters’ short stories

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Developing literary analysis with systemic functional Grammar: A Hallidayan approach to Olga Masters’ short stories
  • Mã ISBN: 978-604-9962-68-4
  • Tác giả: Nguyen Thu Hanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Tác giả: Học viện Khoa học Quân sự
  • Nơi in: Cty CP in TM Truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Developing literary analysis with systemic functional Grammar: A Hallidayan approach to Olga Masters’ short stories

Về tác giả: Nguyen Thu Hanh

Tìm mua sách nếu có bán: