Di sản Hồ Chí Minh – Phong cách Hồ Chí Minh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Di sản Hồ Chí Minh – Phong cách Hồ Chí Minh
  • Mã ISBN: 978-604-1-16183-2
  • Tác giả: Nguyễn Văn Khoan
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Hà An Huy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/06/2020

Thông tin về sách: Di sản Hồ Chí Minh – Phong cách Hồ Chí Minh

Về tác giả: Nguyễn Văn Khoan

Tìm mua sách nếu có bán: