Di truyền học: Những vấn đề nguyên lý thực tiễn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Di truyền học: Những vấn đề nguyên lý thực tiễn
  • Mã ISBN: 978-604-9860-07-2
  • Tác giả: GS.TS. Lê Đình Lương
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Di truyền học: Những vấn đề nguyên lý thực tiễn

Về tác giả: GS.TS. Lê Đình Lương

Tìm mua sách nếu có bán: