Điện Biên Phủ qua con mắt người nước ngoài

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Điện Biên Phủ qua con mắt người nước ngoài
  • Mã ISBN: 978-604-9934-68-1
  • Tác giả: Nguyễn Đăng Vinh (Biên soạn)
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Nguyễn Khắc Oánh
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Trung tâm sách và thiết bị thư viện
  • Nơi in: Cty CP văn hóa Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/06/2020

Thông tin về sách: Điện Biên Phủ qua con mắt người nước ngoài

Về tác giả: Nguyễn Đăng Vinh (Biên soạn)

Tìm mua sách nếu có bán: