Diễn đàn Yoga: Những bài dẫn thiền hay dành cho giáo viên Yoga

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Diễn đàn Yoga: Những bài dẫn thiền hay dành cho giáo viên Yoga
  • Mã ISBN: 978-604-9862-61-8
  • Tác giả: Phan Thị Nga
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Thăng
  • Đối tác liên kết: Tác giả
  • Nơi in: Cty TNHH DV Công nghệ Thiên Hằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Diễn đàn Yoga: Những bài dẫn thiền hay dành cho giáo viên Yoga

Về tác giả: Phan Thị Nga

Tìm mua sách nếu có bán: