Điệp khúc xuân dâng Người

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Điệp khúc xuân dâng Người
  • Mã ISBN: 978-604-9879-02-9
  • Tác giả: Văn Diên
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đỗ Văn Hàn (Đỗ Hàn)
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/Đc: TP Hà Nội
  • Nơi in: Cty tân thành phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Điệp khúc xuân dâng Người

Về tác giả: Văn Diên

Tìm mua sách nếu có bán: