Diệt slime suốt 300 năm, tôi levelMAX lúc nào chẳng hay (Tập 8)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Diệt slime suốt 300 năm, tôi levelMAX lúc nào chẳng hay (Tập 8)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7856-0
  • Tác giả: Morita Kisetsu (lời); Benio (minh họa)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, Số 50, Đường 5, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in và thương mại Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Diệt slime suốt 300 năm, tôi levelMAX lúc nào chẳng hay (Tập 8)

Về tác giả: Morita Kisetsu (lời); Benio (minh họa)

Tìm mua sách nếu có bán: