Điều khám phá bất ngờ Cún Lucy và đàn vịt

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Điều khám phá bất ngờ Cún Lucy và đàn vịt
  • Mã ISBN: 978-604-1-15092-8
  • Tác giả: Nguyễn Tấn Thanh Trúc, Nguyễn Thị Minh Đức
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đỗ Biên Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Điều khám phá bất ngờ Cún Lucy và đàn vịt

Về tác giả: Nguyễn Tấn Thanh Trúc, Nguyễn Thị Minh Đức

Tìm mua sách nếu có bán: