Điều khám phá bất ngờ Hãy làm điều con thích

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Điều khám phá bất ngờ Hãy làm điều con thích
  • Mã ISBN: 978-604-1-15095-9
  • Tác giả: Minh Đức minh họa, Nguyễn Tấn Thanh Trúc
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đỗ Biên Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Điều khám phá bất ngờ Hãy làm điều con thích

Về tác giả: Minh Đức minh họa, Nguyễn Tấn Thanh Trúc

Tìm mua sách nếu có bán: