Điều kỳ diệu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Điều kỳ diệu
  • Mã ISBN: 978-604-1-14307-4
  • Tác giả: R.J. Palacio
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Phạm Đỗ Phương Chi
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/01/2020

Thông tin về sách: Điều kỳ diệu

Về tác giả: R.J. Palacio

Tìm mua sách nếu có bán: