Digimath 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Digimath 4
  • Mã ISBN: 978-604-0-15150-6
  • Tác giả: Trương Hạ Dương
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Ngọc Phương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH Một thành viên in Sài Gòn Giải Phóng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/02/2020

Thông tin về sách: Digimath 4

Về tác giả: Trương Hạ Dương

Tìm mua sách nếu có bán: