Định lí Gödel (tít phụ: Nền tảng của khoa học nhận thức hiện đại)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Định lí Gödel (tít phụ: Nền tảng của khoa học nhận thức hiện đại)
  • Mã ISBN: 978-604-9903-19-9
  • Tác giả: Phạm Việt Hưng
  • Nhà xuất bản: Tri thức
  • Biên tập viên: Phạm Tuyết Nga
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in NXB Văn hóa dân tộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/04/2020

Thông tin về sách: Định lí Gödel (tít phụ: Nền tảng của khoa học nhận thức hiện đại)

Về tác giả: Phạm Việt Hưng

Tìm mua sách nếu có bán: