Đô thị Vinh từ năm 1804 đến năm 1974

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đô thị Vinh từ năm 1804 đến năm 1974
  • Mã ISBN: 978-604-923-496-5
  • Tác giả: Nguyễn Quang Hồng
  • Nhà xuất bản: Đại học Vinh
  • Biên tập viên: Cao Thị Anh Tú
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in Tổng hợp Cầu Giấy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Đô thị Vinh từ năm 1804 đến năm 1974

Về tác giả: Nguyễn Quang Hồng

Tìm mua sách nếu có bán: