Doanh nghiệp với lộ trình tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Doanh nghiệp với lộ trình tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0
  • Mã ISBN: 978-604-57-5507-5
  • Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Kim Huế; Trịnh Thị Ngọc Quỳnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in NXB Văn hóa Dân tộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Doanh nghiệp với lộ trình tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0

Về tác giả: TS. Hà Minh Hiệp

Tìm mua sách nếu có bán: