Dọc đường thơ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dọc đường thơ
  • Mã ISBN: 978-604-977-582-6
  • Tác giả: Phạm Đình Ân
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đỗ Văn Hàn (Đỗ Hàn)
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Dọc đường thơ

Về tác giả: Phạm Đình Ân

Tìm mua sách nếu có bán: