Đời đơn giản khi ta đơn giản

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đời đơn giản khi ta đơn giản
  • Mã ISBN: 978-604-1-15705-7
  • Tác giả: Xuân Nguyễn tuyển chọn
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Mộng Xuân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/03/2020

Thông tin về sách: Đời đơn giản khi ta đơn giản

Về tác giả: Xuân Nguyễn tuyển chọn

Tìm mua sách nếu có bán: