Đôi Mắt

doi mat 5ecfe0588161f

Đôi Mắt phê phán cách nhìn đời, nhìn người lệch lạc, khinh miệt, lối sống ích kỷ và bàng quan của một trí thức đối với kháng chiến, đồng thời biểu dương một lớp trí thức, văn nghệ sĩ có một cái tâm đẹp, gắn bó với nhân dân, tích cực tham gia sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đôi Mắt thể hiện cách nhìn và thái độ của người trí thức đối với nông dân và kháng chiến.

Đánh giá


Đôi Mắt