Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-962-501-5
  • Tác giả: TS Ninh Thị Minh Tâm – TS Hồ Sỹ Ngọc (Đồng chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Lý luận Chính trị
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Hiền
  • Đối tác liên kết: TS Ninh Thị Minh Tâm, Học viện Chính trị khu vực I
  • Nơi in: Cty ĐÔng Bắc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: TS Ninh Thị Minh Tâm – TS Hồ Sỹ Ngọc (Đồng chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: