Doraemon thế giới khoa học – Ánh sáng và âm thanh

Thông tin xuất bản

Thông tin về sách: Doraemon thế giới khoa học – Ánh sáng và âm thanh

Về tác giả: Kazuo KITAHARA, Kouhei SUZUKI; Biên soạn: SHOGAKUKAN, Tranh truyện: FUJIKO F FUJIO; Giám sát • Chỉ đạo: Fujiko Pro

Tìm mua sách nếu có bán: