Du lịch cộng đồng ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (Nghiên cứu trường hợp Bản Đốc, xã Cổ Lũng và Bản Tôm, xã Ban Công) Sách chuyên khảo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Du lịch cộng đồng ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (Nghiên cứu trường hợp Bản Đốc, xã Cổ Lũng và Bản Tôm, xã Ban Công) Sách chuyên khảo
  • Mã ISBN: 978-604-956-982-1
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thục (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
  • Biên tập viên: Nguyễn Trọng Tấn
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Thị Thục
  • Nơi in: Cty TNHH Đầu tư TM và DV Hòa Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Du lịch cộng đồng ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (Nghiên cứu trường hợp Bản Đốc, xã Cổ Lũng và Bản Tôm, xã Ban Công) Sách chuyên khảo

Về tác giả: Nguyễn Thị Thục (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: