Đường phố nội thành Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đường phố nội thành Thành phố Hồ Chí Minh
  • Mã ISBN: 978-604-58-3462-6
  • Tác giả: Nguyễn Đình Tư
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hoài Thanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp in fahassa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Đường phố nội thành Thành phố Hồ Chí Minh

Về tác giả: Nguyễn Đình Tư

Tìm mua sách nếu có bán: