DVD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: DVD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập
  • Mã ISBN: 978-604-57-5277-7
  • Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Hoàng Mạnh Thắng; Nguyễn Thị Hải Bình; Trần Phan Bích Liễu; Nguyễn Việt Hà; Bùi Bội Thu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Trung tâm công nghệ DVC
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/02/2020

Thông tin về sách: DVD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập

Về tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: