Em tự kiểm tra đánh giá cuối tuần Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục, tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Em tự kiểm tra đánh giá cuối tuần Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục, tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-0-16180-2
  • Tác giả: Đoàn Thị Thúy Hạnh (Chủ Biên) – Trần Hải Toàn – Võ Thanh Hà – Bùi Thanh Thủy -Thạch Thị Lan Anh – Nguyễn Thị Kiều Anh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Thị Mai Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI TIÊN PHONG
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Em tự kiểm tra đánh giá cuối tuần Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục, tập 2

Về tác giả: Đoàn Thị Thúy Hạnh (Chủ Biên) – Trần Hải Toàn – Võ Thanh Hà – Bùi Thanh Thủy -Thạch Thị Lan Anh – Nguyễn Thị Kiều Anh

Tìm mua sách nếu có bán: