Emotional Chinese – Phát âm Tiếng Trung dễ như ăn kẹo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Emotional Chinese – Phát âm Tiếng Trung dễ như ăn kẹo
  • Mã ISBN: 978-604-88-9660-7
  • Tác giả: Chủ biên: Cầm Xu
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Nguyễn Thảo Nguyên
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Giáo dục NTC
  • Nơi in: CTy TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Emotional Chinese – Phát âm Tiếng Trung dễ như ăn kẹo

Về tác giả: Chủ biên: Cầm Xu

Tìm mua sách nếu có bán: