English for Construction Engineering

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: English for Construction Engineering
  • Mã ISBN: 978-604-76-2037-1
  • Tác giả: A (Chief), Hoang Quoc Khanh B.A, Le Van Tung M.A, Ngo Thi Thuy Hang M, Nguyen Thi Mo M.A
  • Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Sâm
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Giao thông vận tải
  • Nơi in: Xưởng in Trường ĐH GTVT
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: English for Construction Engineering

Về tác giả: A (Chief), Hoang Quoc Khanh B.A, Le Van Tung M.A, Ngo Thi Thuy Hang M, Nguyen Thi Mo M.A

Tìm mua sách nếu có bán: