Fujiko F Fujio Đại tuyển tập – Doraemon Truyện ngắn Tập 14

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Fujiko F Fujio Đại tuyển tập – Doraemon Truyện ngắn Tập 14
  • Mã ISBN: 978-604-2-17531-9
  • Tác giả: Fujiko F Fujio
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phú thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Fujiko F Fujio Đại tuyển tập – Doraemon Truyện ngắn Tập 14

Về tác giả: Fujiko F Fujio

Tìm mua sách nếu có bán: