Gằm then dường Đảng – Lời then dâng Đảng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Gằm then dường Đảng – Lời then dâng Đảng
  • Mã ISBN: 978-604-70-2816-0
  • Tác giả: Lê Văn Hoảnh
  • Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc
  • Biên tập viên: Lý Thị Thanh Tâm
  • Đối tác liên kết: Lê Văn Hoảnh – Tp. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
  • Nơi in: XN in NXB Văn hóa Dân tộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Gằm then dường Đảng – Lời then dâng Đảng

Về tác giả: Lê Văn Hoảnh

Tìm mua sách nếu có bán: