Get the right end of the stick in idioms-500 idioms: chìa khóa vàng để nói tiếng Anh hay như người bản ngữ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Get the right end of the stick in idioms-500 idioms: chìa khóa vàng để nói tiếng Anh hay như người bản ngữ
  • Mã ISBN: 978-604-89-0407-4
  • Tác giả: Lê Hoàng Hải Anh
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hồng Tú
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần sách MCBooks
  • Nơi in: CTCP in và truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/12/2019

Thông tin về sách: Get the right end of the stick in idioms-500 idioms: chìa khóa vàng để nói tiếng Anh hay như người bản ngữ

Về tác giả: Lê Hoàng Hải Anh

Tìm mua sách nếu có bán: