Ghi chép về tự do – sách Khai phóng do Viện Ired thực hiện

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ghi chép về tự do – sách Khai phóng do Viện Ired thực hiện
  • Mã ISBN: 978-604-956-941-8
  • Tác giả: Nguyễn Văn Trọng
  • Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
  • Biên tập viên: Nguyễn Kim Dung
  • Đối tác liên kết: Viện nghiên cứu Phát triển giáo dục (Viện Giáo dục Ired), 04 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/05/2020

Thông tin về sách: Ghi chép về tự do – sách Khai phóng do Viện Ired thực hiện

Về tác giả: Nguyễn Văn Trọng

Tìm mua sách nếu có bán: