Gia đình tình báo có bốn bà mẹ Việt Nam Anh hùng – Truyện ký

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Gia đình tình báo có bốn bà mẹ Việt Nam Anh hùng – Truyện ký
  • Mã ISBN: 978-604-58-9345-6
  • Tác giả: Mã Thiện Đồng
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Hường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Gia đình tình báo có bốn bà mẹ Việt Nam Anh hùng – Truyện ký

Về tác giả: Mã Thiện Đồng

Tìm mua sách nếu có bán: