Giải phẫu người

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giải phẫu người
  • Mã ISBN: 978-604-66-4217-6
  • Tác giả: Trường Đại học Y Hà Nội – Bộ môn giải phẫu
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in:
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Giải phẫu người

Về tác giả: Trường Đại học Y Hà Nội – Bộ môn giải phẫu

Tìm mua sách nếu có bán: