Giải tích 12 (C)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giải tích 12 (C)
  • Mã ISBN: 978-604-0-00197-9
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trần Văn Hạo (Tổng Chủ biên), Cấn Văn Tuất, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Tiến Tài, Vũ Tuấn (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Tú
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà In Bộ Tổng tham mưu
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/01/2016

Thông tin về sách: Giải tích 12 (C)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trần Văn Hạo (Tổng Chủ biên), Cấn Văn Tuất, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Tiến Tài, Vũ Tuấn (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: