Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cộng đồng Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông tin xuất bản

Thông tin về sách: Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và cộng đồng Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Về tác giả: TS.Nguyễn Xuân Trung (Chủ biên)nTS.Lê Thị Thu Hồng; nTh.S.Trần Thị Hợi; Th.S.Lê Thị Hằng

Tìm mua sách nếu có bán: