Giáo dục học sinh bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường ( Song ngữ Gia rai – Việt )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo dục học sinh bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường ( Song ngữ Gia rai – Việt )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5205-0
  • Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Cù Thị Thúy Lan; Hoàng Thu Quỳnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Nhân dân Bình Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Giáo dục học sinh bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường ( Song ngữ Gia rai – Việt )

Về tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tìm mua sách nếu có bán: