Giáo dục học sinh bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường ( Song ngữ Thái – Việt) – (Bó Pâng Nọng trừ hiêm bón nặm kin đin dú pẹ saư) (tủ sách xã, phường, thị trấn)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo dục học sinh bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường ( Song ngữ Thái – Việt) – (Bó Pâng Nọng trừ hiêm bón nặm kin đin dú pẹ saư) (tủ sách xã, phường, thị trấn)
  • Mã ISBN: 978-604-57-5208-1
  • Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn (Dịch sang tiếng Thái : Vàng Thị Ngoạn; diệu đính: PHạm Quang Huân)
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Cù Thị Thúy Lan; Nguyễn Minh Hà; Lê Thị Thanh Huyền
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty in Tiến bộ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/02/2020

Thông tin về sách: Giáo dục học sinh bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường ( Song ngữ Thái – Việt) – (Bó Pâng Nọng trừ hiêm bón nặm kin đin dú pẹ saư) (tủ sách xã, phường, thị trấn)

Về tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn (Dịch sang tiếng Thái : Vàng Thị Ngoạn; diệu đính: PHạm Quang Huân)

Tìm mua sách nếu có bán: